policejní škola článek pro Janičku..XD

14. května 2010 v 20:10 | Kamča
agent...XD

přijímací zkoušky na policejní akademie nejsou těžké,ale hlásí se tam poměrně dost lidí a proto je nutné se dobře připravit a získat co nejvíc bodů abyste měli co největší šanci na přijetí.......ted vás provedu přijímacím řízení jak by to tak mohlo probíhat:

obsah přijímacího řízení:

vědomostní test

test obecných studijních předpokladů

test fyzické zdatnosti

u každé školy to jejiné tkže to není 100% ale tak nák to tam bude:vědomostní test zahrnuje učivo základní školy v předmětech:čj a literatura,cizí jazyk...aj bo němčina...,ma,fyzika,ch,D,z,Př..

průměr max.získaných bodů je 60,z toho min 27 bodů...aby ste byli přijati,

Test obecných studijních předpokladů je zaměřen na posouzení každého
uchazeče v obecných dovednostech a schopnostech potřebných pro efektivní
vzdělávání ve střední škole, a to v porovnání s ostatními uchazeči a bez ohledu na jeho
dosavadní výsledky v základní škole.za test obecných studijních předpokladů můžeš maximálně získat 80bodů.

musíš dosáhnout minimálně 36 aby si mohjla být přijata...čim víc tim líp


předpokladů je nutné dosáhnout minimálně 36 bodů.

Test fyzické zdatnosti se skládá ze dvou disciplín: celostní motorický test

a člunkový běh. Celostní motorický test měří individuální výkonnostní úroveň funkčního

potenciálu základního pohybového fondu. Člunkový běh 4 x 10 m je rychlostní běžecký

test. Za test fyzické zdatnosti může uchazeč získat maximálně 40 bodů. Pro úspěšné

splnění testu fyzické zdatnosti je nutné dosáhnout minimálně 20 bodů.

Součástí přijímacího řízení je hodnocení výsledků ze základní školy. Hodnotí se

známky z předmětů: český jazyk a literatura, cizí jazyk, matematika, fyzika, chemie,

přírodopis, dějepis, zeměpis a tělesná výchova za 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9.

ročníku. Za hodnocení výsledků ze základní školy lze získat maximálně 20 bodů.

za celé přijímací řízení lze maximálně získat 200bodů.

V případě, že více uchazečů získá celkový stejný počet bodů, rozhoduje dosažený
vyšší počet bodů :
1. z celkových výsledků přijímací zkoušky (celkový součet bodů z vědomostního
testu, testu obecných studijních předpokladů a testu fyzické zdatnosti)
2. z testu obecných studijních předpokladů
3. z vědomostního testu
4. z testu fyzické zdatnosti
5. z hodnocení výsledků ze základní školy
Předpokladem přijetí uchazeče ke vzdělávání ve střední škole je rovněž splnění
podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče ke vzdělávání.
v praze tak nák v tvých možnostech sem našla 3 školy jedna o které budu psát ted je na Praze 4 a druhá na praze 9 a třetí v 4 čimicích
celá adresa této školy je
Lhotecká 559/7
P.O.Box 54
143 01 Praha 4
na tuto školu je počet možných přijatých žáků923
z toho s ejich na tuto školu letos hlásilo 4430...
tady je vzor přihlášky:
Vzor čestného prohlášení
(příloha přihlášky)

Čestné prohlášení o bezúhonnosti……………………………………………………..rodné číslo…………/…………………….
jméno a příjmeníProhlašuji, že jsem nebyl(a) pravomocně odsouzen(a) za spáchání úmyslného trestného činu.
Toto prohlášení vydávám jako uchazeč o studium na Policejní akademii České republiky. Výpis z rejstříku trestů předložím při zápisu do 1. ročníku.v ……………………………………. dne……………


……………………………………
podpis


ÚŘEDNÍ HODINY: (pro studenty)
Pondělí8.00 - 10. 0012.00 - 14. 00
Úterý-12.00 - 14.00
Středa--
Čtvrtek8.00 - 10. 0012.00 - 14. 00
Pátek8.00 - 10.00-

Katedry a oddělení

tato škola s edělí na dva obory
ten první je fakulta bezpečnostně právní a ta druhá fakulta bezpečnostního managementu anijedno nwm co je..XD
tato škola každoročně pořádá pobytové zájezdy v cizině týká s eto:Irska Litvy,Německa,Slovenska,Velké Británie...
bližší info o této škole zrovna moc super neni...co s eo škole týče tak popis bo tak něco nni..chce to sledovat kdy bude den otevřených dveří a skočit s etam mrknout...pro vííc ifno se mrkni na :http://www.polac.cz/
další škola kterou ti tady předvedu s ejmenuje:Vyšší policejní škola a střední policejní škola ministerstva vnitra v praze
nachází se n aPraze 9 v Hrdlořezech
vyučuje se zde...3 jazyky ajina,němčina a podle volby....

Přímo v areálu školy, uprostřed krásné zeleně se nachází:
kulturní dům,
závodní jídelna - zde je nabízen pestrý výběr obědů, na které je přispíváno z FKSP
kantýna se širokým výběrem vždy čerstvého potravinářského zboží
moderní ubytování v ubytovnách hotelového typu s možností využití např. lednice, televize, apod.
zdravotnické zařízení (všeobecné a zubní),
psychologické pracoviště (podrobněji zde),
tělocvičny a moderně vybavená posilovna, které mohou zaměstnanci v svém volnu také využívat (při dodržení platných předpisů)
nově rekonstruovaný venkovní bazén, který je v letním období ve stanovené provozní době zaměstnancům také plně k dispozici
a to ještě zdaleka není všechno ….


Pracoviště studijní, organizační a plánovací
Zajišťuje naplnění kapacity školy, organizaci studia u všech typů vzdělávání policistů, organizaci školního roku u vyššího odborného studia, organizačně připravuje všechny formy zkoušek, provádí plánování rozvrhu výuky u všech typů studia i dalších činností školy.
U studia vyšší odborné školy plní úkoly studijního oddělení.
Provádí hospitační, kontrolní, analytickou a vyhodnocovací činnost, zpracovává a zástupci ředitele školy pro školský úsek a vedení školy předkládá návrhy ke zkvalitnění evaluačního a edukačního procesu, připravuje podklady pro aktivy a služební shromáždění školského úseku, zpracovává připomínky k interním právním aktům OV SPŠ MV, Policejního prezidia a školy, participuje na tvorbě učebních dokumentů realizovaných typů studia, obsahově připravuje klasifikační porady.

Pracoviště administrativních a dokumentačních agend
Zajišťuje komplexní vedení stanovených a dalších písemností školského úseku a jejich archivaci, zpracovává veškerá vysvědčení a osvědčení o absolutoriu jednotlivých typů studia, provádí redakční a vydavatelskou činnost, provozuje studijní knihovnu.

Videostudio
Zajišťuje tvorbu výukových, instruktážních a dokumentačních projektů pro všechny policejní školy a školní policejní střediska, přepis a úpravu dostupných pořadů využitelných ve výuce, kopírování náplní pro multimediální výuku a další didaktické nosiče.Oddělení pořádkové služby
Učitelé předmětového oddělení pořádkové služby vyučují v rámci základní odborné přípravy policistů předmět Služba pořádkové policie  a zajišťují výuku předmětů Správní právo, Ochrana utajovaných informací, Management, Krizové řízení a integrovaný záchranný systém v rámci vzdělávacího programu bezpečnostně právní činnost na vyšší policejní škole.
Obecné zaměření výuky
znalost obecně závazných právních norem policejního práva
znalost interních aktů řízení MV a Policie ČR upravujících činnost služby pořádkové policie
výuka inscenační metodou a praktická cvičení k nácviku základních dovedností potřebných při výkonu služby pořádkové policie, včetně zpracování písemné dokumentace
Obsah výuky předmětu Služba pořádkové policie
organizace a úkoly Policie ČR
povinnosti a oprávnění vyplývající ze zákona o Policii ČR a souvisejících obecně závazných právních norem a interních aktů řízení MV a Policie ČR
taktika služebních zákroků a zpracování písemné dokumentace k nim
metody a formy činnosti obvodních (místních) oddělení a oddělení železniční policie Policie ČR
součinnost s ostatními službami Policie ČR a složkami integrovaného záchranného systému a s obecní a vojenskou policií
základní znalosti o osobních a cestovních dokladech
Doplňkový program
aplikace policejního práva se zaměřením na administrativní zpracování prováděných služebních zákroků a služebních úkonů

Vybavení předmětového oddělení
specializovaná učebna s možností multimediální výuky
specializovaná učebna vybavená počítači
specializované učebny pro výuku inscenační metodou
Součinnost a spolupráce
Ředitelství služby pořádkové policie a služby železniční policie Policejního prezidia ČR
Ředitelství služby správních činností Policejního prezidia ČR
útvary služby pořádkové a železniční policie Policie ČR
Úřad služby kriminální policie a vyšetřování Policejního prezidia ČR
Pyrotechnický odbor Policejního prezidia České republiky
Oddělení krizového řízení Policejního prezidia ČR
ostatní vyšší policejní školy a střední policejní školy MV
školní policejní střediska Policie ČR správ krajů v oblasti působnosti školy
Odbor integrovaného záchranného systému a výkonu služby Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR
Česká inspekce životního prostředí
Úřad pro ochranu osobních údajů
Městská policie hl. m. Prahy
Kvalifikace učitelů
vysokoškolské vzdělání
pedagogické vzdělání
praxe ve výkonu služby pořádkové policie

tato škola má hrozně moc oborů a řekla bych co se týče policejních školý a víuky je nejlepší v praze..memonetálně mají plno avšak co ty víš příští rok třebas bude volno u baudou přijímat..XD


neviditelny text
Oddělení pořádkové služby
Učitelé předmětového oddělení pořádkové služby vyučují v rámci základní odborné přípravy policistů předmět Služba pořádkové policie  a zajišťují výuku předmětů Správní právo, Ochrana utajovaných informací, Management, Krizové řízení a integrovaný záchranný systém v rámci vzdělávacího programu bezpečnostně právní činnost na vyšší policejní škole.
Obecné zaměření výuky
znalost obecně závazných právních norem policejního práva
znalost interních aktů řízení MV a Policie ČR upravujících činnost služby pořádkové policie
výuka inscenační metodou a praktická cvičení k nácviku základních dovedností potřebných při výkonu služby pořádkové policie, včetně zpracování písemné dokumentace
Obsah výuky předmětu Služba pořádkové policie
organizace a úkoly Policie ČR
povinnosti a oprávnění vyplývající ze zákona o Policii ČR a souvisejících obecně závazných právních norem a interních aktů řízení MV a Policie ČR
taktika služebních zákroků a zpracování písemné dokumentace k nim
metody a formy činnosti obvodních (místních) oddělení a oddělení železniční policie Policie ČR
součinnost s ostatními službami Policie ČR a složkami integrovaného záchranného systému a s obecní a vojenskou policií
základní znalosti o osobních a cestovních dokladech
Doplňkový program
aplikace policejního práva se zaměřením na administrativní zpracování prováděných služebních zákroků a služebních úkonů

Vybavení předmětového oddělení
specializovaná učebna s možností multimediální výuky
specializovaná učebna vybavená počítači
specializované učebny pro výuku inscenační metodou
Součinnost a spolupráce
Ředitelství služby pořádkové policie a služby železniční policie Policejního prezidia ČR
Ředitelství služby správních činností Policejního prezidia ČR
útvary služby pořádkové a železniční policie Policie ČR
Úřad služby kriminální policie a vyšetřování Policejního prezidia ČR
Pyrotechnický odbor Policejního prezidia České republiky
Oddělení krizového řízení Policejního prezidia ČR
ostatní vyšší policejní školy a střední policejní školy MV
školní policejní střediska Policie ČR správ krajů v oblasti působnosti školy
Odbor integrovaného záchranného systému a výkonu služby Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR
Česká inspekce životního prostředí
Úřad pro ochranu osobních údajů
Městská policie hl. m. Prahy
Kvalifikace učitelů
vysokoškolské vzdělání
pedagogické vzdělání
tato škola je opravdu dooost dobrátky naní che dost lidí...
stránky této školy máte http://www.skolamv.cz
další škola kterou vám předvedu ted se nachází na praze 8 v čimicích její ofic.název je:střední škola veřejnoprávní a vyšší odborná škola prevence kriminalistiky a krizového řízení praha ,s.r.o.
tato škola je poměrně mastná..máš jí sice nejblíž...ale neni soukromá ale platíš...za spaciální povinný tréning...
FORMY STUDIA:
 • 4 leté denní studium ( kód 68 - 42 - M / 002)
  určené pro žáky s ukončenou povinnou školní docházkou
 • 3 leté dálkové nástavbové studium ( kód 68 - 42 - L / 503)
  určené pro předchozí kategorii uchazečů, studium je organizováno formou 24 jednodenních studijních soustředění zpravidla po dvou v každém měsíci (celkem 220 konzultačních hodin v roce)
UČEBNÍ PLÁN:
Všeobecné vzdělávací předměty:
 • český jazyk a literatura
 • cizí jazyk I
 • cizí jazyk II
 • občanská nauka
 • sociální komunikace
 • dějepis
 • matematika
 • zeměpis
 • tělesná výchova
 • základy přírodních věd
  (chemie, fyzika, biologie)
Odborné předměty:
 • právo
 • veřejný pořádek
 • kriminalistika
 • penologie
 • sebeobrana
 • výpočetní technika
 • technika administrativy
 • psychologie
 • pedagogika
 • integrovaný záchranný systém
 • základy ekonomiky
Maturitní předměty:
 • český jazyk a literatura
 • právo
 • integrovaný záchranný systém
 • volitelný odborný předmět
  (kriminalistika, veřejný pořádek)
 • součástí státní maturity bude i cizí jazyk (Aj, Nj)
Poznámka: předměty označené červeně se vyučují pouze ve čtyřletém denním studiu.
ŠKOLNÉ
 • pro denní studium činí 1 900,- Kč za měsíc (19 000,- Kč)
 • pro dálkové studium činí 1 400,- Kč za měsíc (14 000,- Kč)
Školné je splatné ve dvou splátkách - první při podpisu Smlouvy o poskytnutí úplného odborného vzdělání za úplatu, další pak vždy k 30. červnu a 31. lednu příslušného školního roku.
V případě růstu cen nákladů může být školné v přiměřené míře upraveno.


Kontakt


Denní studium:

Adresa:
Libčická 399/8
Praha 8 - Čimice
181 00
Dálkové studium:

Adresa:
Glowackého 555/6
Praha 8 - Troja
více info pro tuto školu http://www.trivispraha.cz
to v závorce u těc h cen je roční...
maj ta, i dcl dost foto tak se kdyžtak jukni..XD
ouu
tak snad sem ti nák pomohla..XD ,alinko delší článeček mno...a snad ti nevadí ta tabulka ale líp s emi v ní dávali ty obráázky....XDDD

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 jana jana | 14. května 2010 v 21:40 | Reagovat

jo dík kamčo XDD se bude hodit.. četla sem kousek ale už sem to nedočetla.. mě to nebavilo.. XDDDD to je děěěěsně dlouhý.. ale já asi pudu spíš na tu kadeřnici na tu koukám bude lehčí se dostat XDDDD

2 RyRy.x RyRy.x | E-mail | Web | 1. dubna 2011 v 19:41 | Reagovat

-ahoj prosímtě mám dotaz...co je to ten celostátní motorický test...co se přesně při něm dělá???prosím odepiš a předem děkuji za odpověď...zatím páá ;)

3 JazesSuila JazesSuila | E-mail | 15. října 2017 v 15:18 | Reagovat

taking viagra with cialis
http://viagrawithoutdoctorprescr.net - viagra without a doctor prescription
  cialis gerenico
<a href="http://viagrawithoutdoctorprescr.net">viagra without doctor prescription
</a> - vendita cialis generico
cialis and grapefruit

4 DenovMn DenovMn | E-mail | Web | 2. ledna 2018 v 20:44 | Reagovat

Я называю это средство "оружием" выходного дня. Я имею отменное здоровье. Но с годами стал чувствовать упад сил в интимных делах. Веду активный образ жизни, чувствую себя прекрасно. Безумно люблю секс. А здесь такая неприятность… Возникла неуверенность, даже унизительный страх. Сложно определить, что проще было: принять собственную уязвимость или купить виагру впервые.

http://ofarma.ru

Все дело в личном отношении к себе. Почему людей не удивляет, что к определенному возрасту волнуют проблемы с давлением, суставами и т.д.? А купить препарат для увеличения сексуальной силы вроде как зазорно или не принято. Как поступать с общепринятыми представлениями, шаблонами? Я сумел разобраться во всем этом. Понял, что легче выпить эффективную таблетку за некоторое время до сексуальной близости, чем воспринимать себя неполноценным.

http://ofarma.ru/ - купить виагру в интернет магазине в москве дешево с доставкой

Да, мне немного за пятьдесят. При этом веду более чем энергичный образ жизни во всех областях. Купить виагру в Москве с доставкой, оказывается, в наше время еще быстрее, чем сходить в аптеку. На сайте предложен огромный спектр различных лекарств аналогичной направленности. Но я остановился именно на этом волшебном лекарстве. Один раз пробовал, был результат, понравилась. Нет необходимости экспериментировать. К тому же в нем сконцентрированы все самые расхожие эффекты. Именно виагра увеличивает длину секса, повышает качество секса, помогает возникновение эрекции.

Рекомендую всем, кто столкнулся с сходной проблемой - не циклиться на личных провалах. А точно идти вперед - навстречу новым победам.

5 StradivarvorV StradivarvorV | E-mail | Web | 26. ledna 2018 v 3:06 | Reagovat

Кое-какие утехи связаны с , этими наподобие памятный Колумб или же Марко Поло. Для страничках каталога <a href="http://rabotauvseh.ru/ruletka/premium-roulette.html">играть бесплатно PREMIUM ROULETTE</a>
трескать снова большое сумма слотов, где надо коллекционировать античные драгоценности и артефакт. Они спрятаны сотки лет обратно, только влекут вселенских археологов.
Список подключает спортивные и увеселительные зрелище, приуроченные к кинокартинам и известным телесериалам. Поглощать кроме наиболее высококачественные приложения с трехмерной графикой. Точный всетаки из их содержат вспомогательные опции, дабы юзерам было удобнее выступать.

#HjkiGjj32UGbj11J

6 HCSchuhml HCSchuhml | E-mail | Web | 2. února 2018 v 10:29 | Reagovat

ditablesworkalls.com
where can you buy viagra in cardiff

7 продвижение сайта в интернете цена продвижение сайта в интернете цена | E-mail | Web | 3. února 2018 v 15:45 | Reagovat

сколько стоит продвижение сайта в топ 10 http://prodvizheniya.net - продвижение сайта частник

8 corahd1 corahd1 | E-mail | Web | 5. února 2018 v 14:43 | Reagovat

Fresh gay images  
http://men.sexblog.pw/?profile-asher
  you are gay atlantis gay cruise gay mates gay date sites is prince gay

9 HCSchuhml HCSchuhml | E-mail | Web | 5. února 2018 v 18:36 | Reagovat

does cialis increase flaccid size

<a href="http://cialisworksbins.com/">cheap cialis online</a>

levitra viagra cialis vergleich

<a href=http://cialisworksbins.com/>buy cialis online</a>

10 HCSchuhml HCSchuhml | E-mail | Web | 6. února 2018 v 15:43 | Reagovat

levitra vs viagra duration

<a href="http://viagramestiksoss.com/">Viagra Online 100mg</a>

many milligrams viagra should take

<a href=http://viagramestiksoss.com/>buy viagra online</a>

11 JustinNon JustinNon | E-mail | Web | 6. února 2018 v 19:05 | Reagovat

You stated this exceptionally well!
how long before intercourse to take cialis
<a href="http://cialismsnntx.com/">cialis without a doctor prescription</a> preço cialis e viagra
<a href=http://cialismsnntx.com/>cialis without a doctor prescription</a>

12 Charlesbycle Charlesbycle | E-mail | Web | 8. února 2018 v 16:05 | Reagovat

Компания «WEBREGA.RU» оказывает комплекс услуг по созданию, оптимизации и продвижению сайтов, используя различные маркетинговые инструменты, позволяющие обеспечить продолжительный успех вашего бизнеса.

Более того, мы осуществляем профессиональное комплексное обслуживание сайтов,обеспечиваем поддержку Интернет-проектов, что включает в себя не только решение технических задач, но и постоянное информационное обновление, наполнение ресурса,отслеживание позиций сайта в результатах выдачи крупнейших поисковых систем и поддержание лидирующих позиций.

На сегодняшний день создание и продвижение сайта – главная составляющая успеха вашего бизнеса. Статистика покупок через Интернет впечатляет. С каждым годом всё большее число людей приобретает товары в Интернет-магазинах и оформляет заказы в различных компаниях дистанционно, предпочитая либо запросить доставку выбранного товара в удобное для себя время по любому желаемому адресу, либо самостоятельно забрать свою покупку из центрального офиса. Покупая через Интернет, вы экономите не только свое время, но и деньги.

Если вы владелец Интернет-ресурса и настроены на дальнейшее разностороннее развитие своего бизнеса, тогда вас, прежде всего, будет волновать вопрос: как привлечь к себе посетителей, заинтересовать, удержать их и побудить вернуться к вам снова? Ответ на него знают специалисты компании «WEBREGA.RU». Мы не только поможем создать сайт быстро, но и быстро продвинуть сайт, потому как раскрутка и оптимизация сайтов, другими словами раскрутка сайтов в поисковиках, – это не только наша профессия. Это наше призвание.

Компания http://webrega.ru/ - «WEBREGA.RU» (профессиональная раскрутка сайта)- гарант вашего успеха!

Продвижение и сайта аудит – это то, с чего начинается раскрутка любого ресурса. Аудит сайта можно назвать одним из важных этапов работы по оптимизации и продвижению, поскольку детальное изучение всех составляющих грамотного анализа позволит правильно определить дальнейшую стратегию развития ресурса, исправить ошибки и недоработки, обозначить сильные стороны. В итоге будет выполнена качественная оптимизация и грамотная раскрутка сайта, гарантирующие не просто успех, а продолжительную эффективную деятельность вашего Интернет-ресурса.

Полный список тарифов вы можете посмотреть у нас на сайте

http://webrega.ru/art_catalog/view/122 - Для заказа этих тарифов вы должны зарегистрироваться на сайте Webrega.ru и создать проект в меню- vip регистрация и оплатить согласно выбранному тарифу

фирма steklo tara производство тары оптимизация сайтов для поиска

дизайн создание сайтов продвижение сайтов new thread

раскрутка сайтов в самаре

13 Marzygakly Marzygakly | E-mail | 9. února 2018 v 15:20 | Reagovat

buy viagra online registered users
http://xlviagrabtc.com - cheap viagra for sale
  pharmshop
<a href="http://xlviagrabtc.com">viagra for sale
</a> - viagra and alcohol side effects interests
cheap generic viagra online no prescription

14 DrakeGames DrakeGames | E-mail | Web | 18. února 2018 v 12:52 | Reagovat

Здарова всем! Шалом!   Недавно купил PS4   В шоке был конечно что игры стоят нынче по 3999   увидел кто то присылал магазин дешевых аккаунтов ps4   покупали вы здесь аккаунты ps4 ?  

<a href=http://Psn-Market.com/> Дешевые аккаунты PS4 </a>

15 Josephbax Josephbax | E-mail | Web | 21. února 2018 v 0:19 | Reagovat

Hello. Look my hosting https://well-web.net

16 Michaelhah Michaelhah | E-mail | 24. února 2018 v 3:53 | Reagovat

Работаем на результат. Делаем 3-5х от вложенных средств. Прирост
до 1000 процентов от Вашего депозита.
Обучение, сигналы на покупку и самые перспективные ИСО.

Переходим по ссылке: Первый месяц бесплатно, потом 0.1 ETH.

<a href=>https://t.me/joinchat/AAAAAESFbNUVGwTckV5aFQ</a>

Рекомендуем посетить канал с интересным пошлым юмором
<a href=>https://viuly.io/video/odnazhdy-v-rossii-vypusk-55-196558</a>

17 rosettank11 rosettank11 | E-mail | Web | 24. února 2018 v 17:50 | Reagovat

Late-model programme
http://cars.pics.twiclub.in/?post-riya
porn at the superbowl michelle obama porn porn websotes diner dash porn necrophilla video porn

18 sofiayn60 sofiayn60 | E-mail | Web | 2. března 2018 v 15:39 | Reagovat

Inviting representation shots    
http://bbw.adultnet.in/?paginate.phoebe
   erotic cards erotic drama online erotical erotic ghost story

19 GrandTournament GrandTournament | E-mail | Web | 3. března 2018 v 4:02 | Reagovat

Good daywith http://www.turnir.grand-casino.coca.bz/en/view/463 !
Winter has occur and we have geared up presents for you personally:
2 four hundred$ - prize fund!
1 000$ - very first spot prize!

Here's whatever they say about us and some assessments:
<youtube>cV3a_63cHVg</youtube>
<a href=https://youtu.be/ykEzAGrWTZU>mgm grand casinos</a>
Match on bets volume
Game titles: Slot and Keno
Participating in Event: wager from 0.01$

Terms and rules of Match:
- The participant gets immediately into tournament desk and turns into It really is participant regardless of if this wager wins or no.
- For profitable in tournament It is necessary for making the maximum volume of bets.
- If two or maybe more contributors contain the exact same bets sum, the upper situation normally takes who received it 1st.
- A table exhibits: spot in the Match, login of each participant and the result of bet amount.
- The column «Prize» has two formats of prizes: the primary for all players, the second for Vip gamers.
- Reward prizes are accrued with wager 35 for all gamers and 30 for Vip gamers.

Very best regards,  http://www.grand-casino.coca.bz/grand/

20 Rileywar Rileywar | E-mail | 3. března 2018 v 10:14 | Reagovat

This microchip carries a sizeable cause problems for whether you all be a winner or possibly non-winner with texas holdem videos. The fashion the place you play the gloves happens to be worthwhile, still, that is the microchip also known the main RNG (Non-selected Telephone number Motor) giving the danger for the game player to cope with their good fun or alternatively botch the opportunity. To explain, take into account the video poker via the internet device becoming Personal pc. It`d be advisable to execute considering that that is what it may be. Glance at the machine you use both at home and the workplace. It is set to conduct exact online tasks. Often the apparatus is there, though it will take demands to help you perform the job. That's why you install computer programs. Within delineated specifications, development will perform no matter what you get. You can begin 1 system, allow it to needlessly manage, after which it consider another whilst not disrupting the process of the best you. If you ever graphic up words and phrases, your computer offers the suitable guidance into your print out appliance, after continuously tasks. The PC does not have to hold off a lazer printer is done, those same option aided by the electronic poker casino game. Every day is certainly set to establish each potential texas hold'em claws, very often. Poker players grasp in minutes alternatively moments. Your pc are operating in nanoseconds. For the period it does take you can help claws, laptop have passed over any achievable line-up a great deal of conditions.

http://mediations.pl/biennale/?p=6027

21 rodneykr69 rodneykr69 | E-mail | Web | 4. března 2018 v 17:33 | Reagovat

Freeware gay porn  
http://gayarab.erolove.in/?info.pierre
  gay school leather gay gay sleeping free gay chat drake gay

22 Michaeldut Michaeldut | E-mail | Web | 8. března 2018 v 3:25 | Reagovat
23 elinoryh69 elinoryh69 | E-mail | Web | 8. března 2018 v 16:01 | Reagovat

Daily updated photo blog
http://hotties.pictures.erolove.in/?entry.alycia
ludacris pussy poppin new easter cartoon little nipples pick up lines adult movies mega porn jang

24 Gatoo Gatoo | E-mail | Web | 9. března 2018 v 12:54 | Reagovat

Hi! <a href=http://russ-tractor.ru>Introducing prime farm tractors here</a>!

25 GFASchuhml GFASchuhml | E-mail | Web | 11. března 2018 v 0:39 | Reagovat

cialis canadian no presciption

<a href="http://canadianpharmacymsnbing.com/">canadian cialis sales</a>
canadian drugs generic viagra

<a href=http://canadianpharmacymsnbing.com/>canadian cialis 5mg</a>

26 DCScqwhml DCScqwhml | E-mail | Web | 11. března 2018 v 9:54 | Reagovat

real cialis canadian pharmacy

<a href="http://cialiaswiskmetri.com/">canadian viagra prices</a>
viagra canadian pharmacy generic

<a href=http://cialiaswiskmetri.com/>cheap cialis online</a>

27 DCScqwhml DCScqwhml | E-mail | Web | 11. března 2018 v 14:08 | Reagovat

cialis from canadian pharmacy online

<a href="http://cialiaswiskmetri.com/">canadian cialis sales</a>
canadian viagra pharmacy discounts

<a href=http://cialiaswiskmetri.com/>canadian cialis sales</a>

28 GFASchuhml GFASchuhml | E-mail | Web | 13. března 2018 v 0:40 | Reagovat

buy cialis from canadian pharmacy

<a href="http://canadianpharmacymsnbing.com/">online cialis</a>
canadian pharmacy 100mg viagra

<a href=http://canadianpharmacymsnbing.com/>cialis increase flaccid
</a>

29 Edmundfusia Edmundfusia | E-mail | Web | 13. března 2018 v 2:42 | Reagovat

<a href=https://mrwhite.biz/>best site to buy cvv</a> - briansdumps, best cvv shop online.

30 GFASchuhml GFASchuhml | E-mail | Web | 13. března 2018 v 4:56 | Reagovat

canadian pharmacy cialis cost

<a href="http://canadianpharmacymsnbing.com/">buy canadian cialis</a>
canadian pharmacy cialis viagra

<a href=http://canadianpharmacymsnbing.com/>online cialis</a>

31 GFASchuhml GFASchuhml | E-mail | Web | 14. března 2018 v 0:26 | Reagovat

canadian cialis buy online

<a href="http://canadianpharmacymsnbing.com/">online cialis</a>
generic canadian viagra review

<a href=http://canadianpharmacymsnbing.com/>cialis cheap</a>

32 DavidDAX DavidDAX | E-mail | 14. března 2018 v 3:30 | Reagovat

Уникальная магнитная щетка для мытья окон.

Моет с двух сторон сразу!

Забудьте о сложностях и страхе при мытье окон.   Экономьте время, силы, нервы, моющее средство.

Подробное описание и видео здесь - https://vk.cc/7OUpbv

33 GFASchuhml GFASchuhml | E-mail | Web | 14. března 2018 v 5:38 | Reagovat

canadian pharmacy buy cialis professional

<a href="http://canadianpharmacymsnbing.com/">buy canadian cialis</a>
canadian viagra reviews

<a href=http://canadianpharmacymsnbing.com/>cialis kaufen original
</a>

34 JosephTor JosephTor | E-mail | Web | 14. března 2018 v 15:44 | Reagovat

You said this wonderfully!

cialis ritardante <a href="http://cialisfidel.com/">cialis black 800mg</a> how long do the effects of 10mg cialis last <a href=http://cialisfidel.com/>buy cialis online</a>

35 GFASchuhml GFASchuhml | E-mail | Web | 14. března 2018 v 16:48 | Reagovat

canadian pharmacy viagra + cialis

<a href="http://canadianpharmacymsnbing.com/">canadian cialis</a>
legitimate canadian viagra

<a href=http://canadianpharmacymsnbing.com/>generic cialis online</a>

36 Canadianoraro Canadianoraro | E-mail | Web | 16. března 2018 v 22:52 | Reagovat

Hello there, just became alert to your blog through Google, and found that it is really informative. I'm going to watch out for brussels. I'll be grateful if you continue this in future. Numerous people will be benefited from your writing. Cheers!
best canadian pharmacies
<a href=http://canadianpharmaciescubarx.com/#>canadian pharmacies online</a>
pharmacy online mexico <a href="http://canadianpharmaciescubarx.com/#">global pharmacy canada</a>

37 DCScqwhml DCScqwhml | E-mail | Web | Neděle v 3:59 | Reagovat

cheap cialis online canadian pharmacy

<a href="http://cialiaswiskmetri.com/">canadian viagra prices</a>
canadian generic pharmacy viagra

<a href=http://cialiaswiskmetri.com/>canadian cialis</a>

38 GFASchuhml GFASchuhml | E-mail | Web | Neděle v 14:30 | Reagovat

cheapest canadian pharmacy for cialis

<a href="http://canadianpharmacymsnbing.com/">generic cialis online</a>
canadian pharmacy pink viagra

<a href=http://canadianpharmacymsnbing.com/>canadian viagra prices</a>

39 GFASchuhml GFASchuhml | E-mail | Web | Neděle v 17:01 | Reagovat

canadian discount pharmicies viagra cialis

<a href="http://canadianpharmacymsnbing.com/">buy canadian cialis</a>
canadian pharmacy prescription viagra

<a href=http://canadianpharmacymsnbing.com/>cialis paypal rezeptfrei
</a>

40 GFASchuhml GFASchuhml | E-mail | Web | Neděle v 19:51 | Reagovat

buy canadian cialis

<a href="http://canadianpharmacymsnbing.com/">online cialis</a>
viagra from canadian online pharmacies

<a href=http://canadianpharmacymsnbing.com/>buy canadian cialis</a>

41 GFASchuhml GFASchuhml | E-mail | Web | Neděle v 22:36 | Reagovat

canadian pharmacies to buy cialis

<a href="http://canadianpharmacymsnbing.com/">buy canadian cialis</a>
cheap canadian viagra

<a href=http://canadianpharmacymsnbing.com/>canadian cheap cialis</a>

42 raezm3 raezm3 | E-mail | Web | Pondělí v 3:47 | Reagovat

Sexy photo blog
http://asslick.photo.erolove.in/?entry.susana
name of david hasselhoff black car shemale online comics cam de sexy voyeur web free farm porn movies free registration gay site

43 GFASchuhml GFASchuhml | E-mail | Web | Pondělí v 4:11 | Reagovat

canadian pharmacy cialis brand

<a href="http://canadianpharmacymsnbing.com/">cheap cialis online</a>
buy generic viagra canadian pharmacy

<a href=http://canadianpharmacymsnbing.com/>cialis daily performance anxiety
</a>

44 GFASchuhml GFASchuhml | E-mail | Web | Pondělí v 14:43 | Reagovat

cialis canadian mail order

<a href="http://canadianpharmacymsnbing.com/">online cialis</a>
canadian name brand viagra

<a href=http://canadianpharmacymsnbing.com/>canadian cheap cialis</a>

45 GFASchuhml GFASchuhml | E-mail | Web | Pondělí v 18:53 | Reagovat

canadian rx cialis viagra trial

<a href="http://canadianpharmacymsnbing.com/">canadian viagra prices</a>
canadian pharmacy viagra pills

<a href=http://canadianpharmacymsnbing.com/>buy canadian cialis</a>

46 viagra without a doctor prescription viagra without a doctor prescription | E-mail | Web | Úterý v 4:28 | Reagovat

Thanks on your marvelous posting! I actually enjoyed reading it, you can be a great author. I will make certain to bookmark your blog and will come back in the foreseeable future. I want to encourage that you continue your great job, have a nice day!

47 GFASchuhml GFASchuhml | E-mail | Web | Úterý v 11:16 | Reagovat

canadian generic cialis online

<a href="http://canadianpharmacymsnbing.com/">cialis cheap</a>
viagra name canadian pharmacy

<a href=http://canadianpharmacymsnbing.com/>canadian cialis 5mg</a>

48 socorrowy18 socorrowy18 | E-mail | Web | Úterý v 18:48 | Reagovat

My revitalized number
http://date.inc.xblog.in/?diagram.allie
  asian date erfahrungen free local date free sexe site dating dominican men dating service handy

49 GFASchuhml GFASchuhml | E-mail | Web | Úterý v 20:25 | Reagovat

canadian cialis sources

<a href="http://canadianpharmacymsnbing.com/">cialis cheap</a>
canadian viagra supplier

<a href=http://canadianpharmacymsnbing.com/>canadian cialis</a>

50 GFASchuhml GFASchuhml | E-mail | Web | Středa v 5:55 | Reagovat

canadian pharmacy cialis cost

<a href="http://canadianpharmacymsnbing.com/">cheap cialis online</a>
canadian viagra overnight

<a href=http://canadianpharmacymsnbing.com/>canadian cialis sales</a>

51 GFASchuhml GFASchuhml | E-mail | Web | Středa v 9:57 | Reagovat

canadian drugs cialis generic

<a href="http://canadianpharmacymsnbing.com/">canadian cialis 5mg</a>
canadian drug viagra

<a href=http://canadianpharmacymsnbing.com/>canadian cheap cialis</a>

52 GFASchuhml GFASchuhml | E-mail | Web | Středa v 12:04 | Reagovat

buy canadian cialis

<a href="http://canadianpharmacymsnbing.com/">buy cialis generic canada
</a>
cheap viagra from canadian pharmacy

<a href=http://canadianpharmacymsnbing.com/>canadian viagra prices</a>

53 GFASchuhml GFASchuhml | E-mail | Web | Středa v 14:15 | Reagovat

canadian pharmacy buy cialis professional

<a href="http://canadianpharmacymsnbing.com/">cheap cialis online</a>
order canadian viagra

<a href=http://canadianpharmacymsnbing.com/>canadian cialis 5mg</a>

54 GFASchuhml GFASchuhml | E-mail | Web | Středa v 16:29 | Reagovat

canadian online pharmacy for cialis

<a href="http://canadianpharmacymsnbing.com/">canadian cialis sales</a>
buy canadian viagra

<a href=http://canadianpharmacymsnbing.com/>generic cialis online
</a>

55 GFASchuhml GFASchuhml | E-mail | Web | Středa v 18:43 | Reagovat

is canadian cialis safe

<a href="http://canadianpharmacymsnbing.com/">cialis cheap</a>
viagra generic canadian pharmacy

<a href=http://canadianpharmacymsnbing.com/>cheap cialis online</a>

56 GFASchuhml GFASchuhml | E-mail | Web | Středa v 20:57 | Reagovat

cialis and canadian pharmacy

<a href="http://canadianpharmacymsnbing.com/">canadian cialis sales</a>
viagra soft tabs canadian

<a href=http://canadianpharmacymsnbing.com/>canadian cheap cialis</a>

57 ClaraFex ClaraFex | E-mail | Web | Středa v 22:50 | Reagovat

Высотное оборудование должно удовлетворять ряду техниче¬ских требований, которые можно классифицировать следующим образом.
1. Функциональные требования, содержащие необходимые но-минальные значения физиолого-гигиенических норм параметров воздуха в ГК с указанием допустимых отклонений (физиолого-гигиенические нормативы были перечислены выше).
2.Физико-технические требования. Эта группа требований учитывает реальные условия применения агрегатов высотного оборудования на самолете. В частности, подчеркивается, что все элементы оборудования должны быть работоспособны:
а) в диапазоне температур от —60 до +80°С, а некоторые из них — и при температурах более +80° С;
б) при относительной влажности воздуха 95—100% также <a href=https://baraholka.onliner.by/viewtopic.php?f=591&t=20975661&p=98787409#p98787409>леса строительные купить бу минск</a>
в) при вибрациях с частотой от 5 до 300 Гц, и более с ампли¬тудой, при которой длительные перегрузки могут достигать 4g, а кратковременные— 10g.
Если отдельные агрегаты размещены на самолете вне герме¬тической части фюзеляжа, то они должны быть работоспособны при атмосферном давлении, равном давлению на наибольшей крейсерской высоте полета, вплоть до рабочего потолка.
Весь комплекс высотного оборудования должен быть тропикоустойчивым, сохранять свои параметры в пределах установлен¬ных допусков после воздействия ударных перегрузок.
3. Эксплуатационные требования. Указанная группа требова¬ний определяет надежность работы, размещение и удобство об¬служивания оборудования как на земле, так и в полете. К ним в первую очередь относятся:
а) рациональное размещение всего оборудования на самоле¬те, обеспечивающее легкий доступ и сравнительную простоту об¬служивания, демонтаж и установку, удобство пользования в по¬лете;
б) обеспечение плавучести самолета при вынужденной посад¬ке на воду путем автоматического закрывания всех выпускных и предохранительных клапанов системы регулирования давления;
в) автоматизация всех процессов регулирования заданных физиолого-гигиенических параметров с одновременным обеспечением дублированного ручного (дистанционного) управления;
г) надежность и долговечность всех систем и отдельных агрегатов, возможность их резервирования и дублирования и <a href=https://baraholka.onliner.by/viewtopic.php?t=21171566>купить леса в минске</a>;
д) гарантийный и общетехнический ресурсы элементов систем, а также межремонтный срок службы, который должен быть равен межремонтному сроку службы планера самолета;
е) возможность того или иного вида непрерывного контроля за работоспособностью отдельных агрегатов и систем в целом;
ж) необходимость установки контрольно-измерительной аппаратуры и приборов для контроля и управления высотным оборудованием;
з ) взаимозаменяемость отдельных агрегатов;
и) периодичность технического обслуживания элементов высотного оборудования, которая должна соответствовать перио¬дичности регламентных работ, действующей в гражданской авиации.

58 canadian pharmacies mail order canadian pharmacies mail order | E-mail | Web | Čtvrtek v 15:24 | Reagovat

Thanks for the good writeup. It in reality was once a amusement account it. Look complicated to far brought agreeable from you! By the way, how can we keep up a correspondence?

59 canadian pharmacies canadian pharmacies | E-mail | Web | Čtvrtek v 15:52 | Reagovat

These are truly wonderful ideas in regarding blogging. You have touched some fastidious things here. Any way keep up wrinting.

60 list of reputable canadian pharmacies list of reputable canadian pharmacies | E-mail | Web | Čtvrtek v 16:31 | Reagovat

Do you have a spam issue on this blog; I also am a blogger, and I was curious about your situation; many of us have created some nice methods and we are looking to swap strategies with other folks, be sure to shoot me an email if interested.

61 canada online pharmacies canada online pharmacies | E-mail | Web | Čtvrtek v 16:44 | Reagovat

Yes! Finally someone writes about %keyword1%.

62 generic viagra generic viagra | E-mail | Web | Čtvrtek v 17:16 | Reagovat

Do you have a spam issue on this blog; I also am a blogger, and I was wanting to know your situation; we have developed some nice methods and we are looking to trade techniques with other folks, please shoot me an e-mail if interested.

63 northwestpharmacy northwestpharmacy | E-mail | Web | Čtvrtek v 19:22 | Reagovat

I was recommended this website by my cousin. I am not sure whether this post is written by him as no one else know such detailed about my trouble. You are incredible! Thanks!

64 list of reputable canadian pharmacies list of reputable canadian pharmacies | E-mail | Web | Čtvrtek v 20:01 | Reagovat

I have read so many posts on the topic of the blogger lovers except this paragraph is genuinely a good article, keep it up.

65 cheap viagra cheap viagra | E-mail | Web | Čtvrtek v 21:07 | Reagovat

Oh my goodness! Awesome article dude! Thank you, However I am going through difficulties with your RSS. I don't know the reason why I am unable to join it. Is there anyone else getting similar RSS issues? Anyone that knows the solution can you kindly respond? Thanx!!

66 generic viagra 100mg generic viagra 100mg | E-mail | Web | Čtvrtek v 22:21 | Reagovat

A motivating discussion is definitely worth comment. There's no doubt that that you ought to publish more about this topic, it might not be a taboo matter but typically people do not speak about these topics. To the next! Many thanks!!

67 canadian online pharmacy canadian online pharmacy | E-mail | Web | Čtvrtek v 22:35 | Reagovat

Terrific work! This is the type of information that are supposed to be shared across the net. Shame on the seek engines for not positioning this put up upper! Come on over and talk over with my site . Thanks =)

68 buy viagra buy viagra | E-mail | Web | Čtvrtek v 22:58 | Reagovat

Quality posts is the main to attract the viewers to go to see the site, that's what this website is providing.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama