policejní škola článek pro Janičku..XD

14. května 2010 v 20:10 | Kamča
agent...XD

přijímací zkoušky na policejní akademie nejsou těžké,ale hlásí se tam poměrně dost lidí a proto je nutné se dobře připravit a získat co nejvíc bodů abyste měli co největší šanci na přijetí.......ted vás provedu přijímacím řízení jak by to tak mohlo probíhat:

obsah přijímacího řízení:

vědomostní test

test obecných studijních předpokladů

test fyzické zdatnosti

u každé školy to jejiné tkže to není 100% ale tak nák to tam bude:vědomostní test zahrnuje učivo základní školy v předmětech:čj a literatura,cizí jazyk...aj bo němčina...,ma,fyzika,ch,D,z,Př..

průměr max.získaných bodů je 60,z toho min 27 bodů...aby ste byli přijati,

Test obecných studijních předpokladů je zaměřen na posouzení každého
uchazeče v obecných dovednostech a schopnostech potřebných pro efektivní
vzdělávání ve střední škole, a to v porovnání s ostatními uchazeči a bez ohledu na jeho
dosavadní výsledky v základní škole.za test obecných studijních předpokladů můžeš maximálně získat 80bodů.

musíš dosáhnout minimálně 36 aby si mohjla být přijata...čim víc tim líp


předpokladů je nutné dosáhnout minimálně 36 bodů.

Test fyzické zdatnosti se skládá ze dvou disciplín: celostní motorický test

a člunkový běh. Celostní motorický test měří individuální výkonnostní úroveň funkčního

potenciálu základního pohybového fondu. Člunkový běh 4 x 10 m je rychlostní běžecký

test. Za test fyzické zdatnosti může uchazeč získat maximálně 40 bodů. Pro úspěšné

splnění testu fyzické zdatnosti je nutné dosáhnout minimálně 20 bodů.

Součástí přijímacího řízení je hodnocení výsledků ze základní školy. Hodnotí se

známky z předmětů: český jazyk a literatura, cizí jazyk, matematika, fyzika, chemie,

přírodopis, dějepis, zeměpis a tělesná výchova za 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9.

ročníku. Za hodnocení výsledků ze základní školy lze získat maximálně 20 bodů.

za celé přijímací řízení lze maximálně získat 200bodů.

V případě, že více uchazečů získá celkový stejný počet bodů, rozhoduje dosažený
vyšší počet bodů :
1. z celkových výsledků přijímací zkoušky (celkový součet bodů z vědomostního
testu, testu obecných studijních předpokladů a testu fyzické zdatnosti)
2. z testu obecných studijních předpokladů
3. z vědomostního testu
4. z testu fyzické zdatnosti
5. z hodnocení výsledků ze základní školy
Předpokladem přijetí uchazeče ke vzdělávání ve střední škole je rovněž splnění
podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče ke vzdělávání.
v praze tak nák v tvých možnostech sem našla 3 školy jedna o které budu psát ted je na Praze 4 a druhá na praze 9 a třetí v 4 čimicích
celá adresa této školy je
Lhotecká 559/7
P.O.Box 54
143 01 Praha 4
na tuto školu je počet možných přijatých žáků923
z toho s ejich na tuto školu letos hlásilo 4430...
tady je vzor přihlášky:
Vzor čestného prohlášení
(příloha přihlášky)

Čestné prohlášení o bezúhonnosti……………………………………………………..rodné číslo…………/…………………….
jméno a příjmeníProhlašuji, že jsem nebyl(a) pravomocně odsouzen(a) za spáchání úmyslného trestného činu.
Toto prohlášení vydávám jako uchazeč o studium na Policejní akademii České republiky. Výpis z rejstříku trestů předložím při zápisu do 1. ročníku.v ……………………………………. dne……………


……………………………………
podpis


ÚŘEDNÍ HODINY: (pro studenty)
Pondělí8.00 - 10. 0012.00 - 14. 00
Úterý-12.00 - 14.00
Středa--
Čtvrtek8.00 - 10. 0012.00 - 14. 00
Pátek8.00 - 10.00-

Katedry a oddělení

tato škola s edělí na dva obory
ten první je fakulta bezpečnostně právní a ta druhá fakulta bezpečnostního managementu anijedno nwm co je..XD
tato škola každoročně pořádá pobytové zájezdy v cizině týká s eto:Irska Litvy,Německa,Slovenska,Velké Británie...
bližší info o této škole zrovna moc super neni...co s eo škole týče tak popis bo tak něco nni..chce to sledovat kdy bude den otevřených dveří a skočit s etam mrknout...pro vííc ifno se mrkni na :http://www.polac.cz/
další škola kterou ti tady předvedu s ejmenuje:Vyšší policejní škola a střední policejní škola ministerstva vnitra v praze
nachází se n aPraze 9 v Hrdlořezech
vyučuje se zde...3 jazyky ajina,němčina a podle volby....

Přímo v areálu školy, uprostřed krásné zeleně se nachází:
kulturní dům,
závodní jídelna - zde je nabízen pestrý výběr obědů, na které je přispíváno z FKSP
kantýna se širokým výběrem vždy čerstvého potravinářského zboží
moderní ubytování v ubytovnách hotelového typu s možností využití např. lednice, televize, apod.
zdravotnické zařízení (všeobecné a zubní),
psychologické pracoviště (podrobněji zde),
tělocvičny a moderně vybavená posilovna, které mohou zaměstnanci v svém volnu také využívat (při dodržení platných předpisů)
nově rekonstruovaný venkovní bazén, který je v letním období ve stanovené provozní době zaměstnancům také plně k dispozici
a to ještě zdaleka není všechno ….


Pracoviště studijní, organizační a plánovací
Zajišťuje naplnění kapacity školy, organizaci studia u všech typů vzdělávání policistů, organizaci školního roku u vyššího odborného studia, organizačně připravuje všechny formy zkoušek, provádí plánování rozvrhu výuky u všech typů studia i dalších činností školy.
U studia vyšší odborné školy plní úkoly studijního oddělení.
Provádí hospitační, kontrolní, analytickou a vyhodnocovací činnost, zpracovává a zástupci ředitele školy pro školský úsek a vedení školy předkládá návrhy ke zkvalitnění evaluačního a edukačního procesu, připravuje podklady pro aktivy a služební shromáždění školského úseku, zpracovává připomínky k interním právním aktům OV SPŠ MV, Policejního prezidia a školy, participuje na tvorbě učebních dokumentů realizovaných typů studia, obsahově připravuje klasifikační porady.

Pracoviště administrativních a dokumentačních agend
Zajišťuje komplexní vedení stanovených a dalších písemností školského úseku a jejich archivaci, zpracovává veškerá vysvědčení a osvědčení o absolutoriu jednotlivých typů studia, provádí redakční a vydavatelskou činnost, provozuje studijní knihovnu.

Videostudio
Zajišťuje tvorbu výukových, instruktážních a dokumentačních projektů pro všechny policejní školy a školní policejní střediska, přepis a úpravu dostupných pořadů využitelných ve výuce, kopírování náplní pro multimediální výuku a další didaktické nosiče.Oddělení pořádkové služby
Učitelé předmětového oddělení pořádkové služby vyučují v rámci základní odborné přípravy policistů předmět Služba pořádkové policie  a zajišťují výuku předmětů Správní právo, Ochrana utajovaných informací, Management, Krizové řízení a integrovaný záchranný systém v rámci vzdělávacího programu bezpečnostně právní činnost na vyšší policejní škole.
Obecné zaměření výuky
znalost obecně závazných právních norem policejního práva
znalost interních aktů řízení MV a Policie ČR upravujících činnost služby pořádkové policie
výuka inscenační metodou a praktická cvičení k nácviku základních dovedností potřebných při výkonu služby pořádkové policie, včetně zpracování písemné dokumentace
Obsah výuky předmětu Služba pořádkové policie
organizace a úkoly Policie ČR
povinnosti a oprávnění vyplývající ze zákona o Policii ČR a souvisejících obecně závazných právních norem a interních aktů řízení MV a Policie ČR
taktika služebních zákroků a zpracování písemné dokumentace k nim
metody a formy činnosti obvodních (místních) oddělení a oddělení železniční policie Policie ČR
součinnost s ostatními službami Policie ČR a složkami integrovaného záchranného systému a s obecní a vojenskou policií
základní znalosti o osobních a cestovních dokladech
Doplňkový program
aplikace policejního práva se zaměřením na administrativní zpracování prováděných služebních zákroků a služebních úkonů

Vybavení předmětového oddělení
specializovaná učebna s možností multimediální výuky
specializovaná učebna vybavená počítači
specializované učebny pro výuku inscenační metodou
Součinnost a spolupráce
Ředitelství služby pořádkové policie a služby železniční policie Policejního prezidia ČR
Ředitelství služby správních činností Policejního prezidia ČR
útvary služby pořádkové a železniční policie Policie ČR
Úřad služby kriminální policie a vyšetřování Policejního prezidia ČR
Pyrotechnický odbor Policejního prezidia České republiky
Oddělení krizového řízení Policejního prezidia ČR
ostatní vyšší policejní školy a střední policejní školy MV
školní policejní střediska Policie ČR správ krajů v oblasti působnosti školy
Odbor integrovaného záchranného systému a výkonu služby Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR
Česká inspekce životního prostředí
Úřad pro ochranu osobních údajů
Městská policie hl. m. Prahy
Kvalifikace učitelů
vysokoškolské vzdělání
pedagogické vzdělání
praxe ve výkonu služby pořádkové policie

tato škola má hrozně moc oborů a řekla bych co se týče policejních školý a víuky je nejlepší v praze..memonetálně mají plno avšak co ty víš příští rok třebas bude volno u baudou přijímat..XD


neviditelny text
Oddělení pořádkové služby
Učitelé předmětového oddělení pořádkové služby vyučují v rámci základní odborné přípravy policistů předmět Služba pořádkové policie  a zajišťují výuku předmětů Správní právo, Ochrana utajovaných informací, Management, Krizové řízení a integrovaný záchranný systém v rámci vzdělávacího programu bezpečnostně právní činnost na vyšší policejní škole.
Obecné zaměření výuky
znalost obecně závazných právních norem policejního práva
znalost interních aktů řízení MV a Policie ČR upravujících činnost služby pořádkové policie
výuka inscenační metodou a praktická cvičení k nácviku základních dovedností potřebných při výkonu služby pořádkové policie, včetně zpracování písemné dokumentace
Obsah výuky předmětu Služba pořádkové policie
organizace a úkoly Policie ČR
povinnosti a oprávnění vyplývající ze zákona o Policii ČR a souvisejících obecně závazných právních norem a interních aktů řízení MV a Policie ČR
taktika služebních zákroků a zpracování písemné dokumentace k nim
metody a formy činnosti obvodních (místních) oddělení a oddělení železniční policie Policie ČR
součinnost s ostatními službami Policie ČR a složkami integrovaného záchranného systému a s obecní a vojenskou policií
základní znalosti o osobních a cestovních dokladech
Doplňkový program
aplikace policejního práva se zaměřením na administrativní zpracování prováděných služebních zákroků a služebních úkonů

Vybavení předmětového oddělení
specializovaná učebna s možností multimediální výuky
specializovaná učebna vybavená počítači
specializované učebny pro výuku inscenační metodou
Součinnost a spolupráce
Ředitelství služby pořádkové policie a služby železniční policie Policejního prezidia ČR
Ředitelství služby správních činností Policejního prezidia ČR
útvary služby pořádkové a železniční policie Policie ČR
Úřad služby kriminální policie a vyšetřování Policejního prezidia ČR
Pyrotechnický odbor Policejního prezidia České republiky
Oddělení krizového řízení Policejního prezidia ČR
ostatní vyšší policejní školy a střední policejní školy MV
školní policejní střediska Policie ČR správ krajů v oblasti působnosti školy
Odbor integrovaného záchranného systému a výkonu služby Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR
Česká inspekce životního prostředí
Úřad pro ochranu osobních údajů
Městská policie hl. m. Prahy
Kvalifikace učitelů
vysokoškolské vzdělání
pedagogické vzdělání
tato škola je opravdu dooost dobrátky naní che dost lidí...
stránky této školy máte http://www.skolamv.cz
další škola kterou vám předvedu ted se nachází na praze 8 v čimicích její ofic.název je:střední škola veřejnoprávní a vyšší odborná škola prevence kriminalistiky a krizového řízení praha ,s.r.o.
tato škola je poměrně mastná..máš jí sice nejblíž...ale neni soukromá ale platíš...za spaciální povinný tréning...
FORMY STUDIA:
 • 4 leté denní studium ( kód 68 - 42 - M / 002)
  určené pro žáky s ukončenou povinnou školní docházkou
 • 3 leté dálkové nástavbové studium ( kód 68 - 42 - L / 503)
  určené pro předchozí kategorii uchazečů, studium je organizováno formou 24 jednodenních studijních soustředění zpravidla po dvou v každém měsíci (celkem 220 konzultačních hodin v roce)
UČEBNÍ PLÁN:
Všeobecné vzdělávací předměty:
 • český jazyk a literatura
 • cizí jazyk I
 • cizí jazyk II
 • občanská nauka
 • sociální komunikace
 • dějepis
 • matematika
 • zeměpis
 • tělesná výchova
 • základy přírodních věd
  (chemie, fyzika, biologie)
Odborné předměty:
 • právo
 • veřejný pořádek
 • kriminalistika
 • penologie
 • sebeobrana
 • výpočetní technika
 • technika administrativy
 • psychologie
 • pedagogika
 • integrovaný záchranný systém
 • základy ekonomiky
Maturitní předměty:
 • český jazyk a literatura
 • právo
 • integrovaný záchranný systém
 • volitelný odborný předmět
  (kriminalistika, veřejný pořádek)
 • součástí státní maturity bude i cizí jazyk (Aj, Nj)
Poznámka: předměty označené červeně se vyučují pouze ve čtyřletém denním studiu.
ŠKOLNÉ
 • pro denní studium činí 1 900,- Kč za měsíc (19 000,- Kč)
 • pro dálkové studium činí 1 400,- Kč za měsíc (14 000,- Kč)
Školné je splatné ve dvou splátkách - první při podpisu Smlouvy o poskytnutí úplného odborného vzdělání za úplatu, další pak vždy k 30. červnu a 31. lednu příslušného školního roku.
V případě růstu cen nákladů může být školné v přiměřené míře upraveno.


Kontakt


Denní studium:

Adresa:
Libčická 399/8
Praha 8 - Čimice
181 00
Dálkové studium:

Adresa:
Glowackého 555/6
Praha 8 - Troja
více info pro tuto školu http://www.trivispraha.cz
to v závorce u těc h cen je roční...
maj ta, i dcl dost foto tak se kdyžtak jukni..XD
ouu
tak snad sem ti nák pomohla..XD ,alinko delší článeček mno...a snad ti nevadí ta tabulka ale líp s emi v ní dávali ty obráázky....XDDD

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 jana jana | 14. května 2010 v 21:40 | Reagovat

jo dík kamčo XDD se bude hodit.. četla sem kousek ale už sem to nedočetla.. mě to nebavilo.. XDDDD to je děěěěsně dlouhý.. ale já asi pudu spíš na tu kadeřnici na tu koukám bude lehčí se dostat XDDDD

2 RyRy.x RyRy.x | E-mail | Web | 1. dubna 2011 v 19:41 | Reagovat

-ahoj prosímtě mám dotaz...co je to ten celostátní motorický test...co se přesně při něm dělá???prosím odepiš a předem děkuji za odpověď...zatím páá ;)

3 JazesSuila JazesSuila | E-mail | Neděle v 15:18 | Reagovat

taking viagra with cialis
http://viagrawithoutdoctorprescr.net - viagra without a doctor prescription
  cialis gerenico
<a href="http://viagrawithoutdoctorprescr.net">viagra without doctor prescription
</a> - vendita cialis generico
cialis and grapefruit

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama